Voordelen? Bespaar met Casanoov Pro
Voordelen? Bespaar met Casanoov Pro

Mijn mandje

Close Icon

image
Delete Icon
SKU :
None

Door uw aankopen te valideren, zal het bedrag van uw bestelling gedebiteerd worden

In reservatie


Totaal (incl. BTW)

Plaats bestelling Verder winkelen

of

ALGEMENE VOORWAARDEN
HOORTRADE


Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden (hierna de "GCS") worden voorgesteld door de vennootschap HOORTRADE, een vereenvoudigde vennootschap op aandelen met een kapitaal van 7.500 euro, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Lyon onder het nummer 878 143 601 en waarvan de hoofdzetel gevestigd is te 4 bis, Jean-François Racletlaan in LYON (69007) (hierna "HOORTRADE").
Via zijn website die beschikbaar is op de volgende URL-adressen www.casanoov.fr/ - www.casanoov.at/ - www.casanoov.be/ - www.casanoov.de/ - www.casanoov.dk/ - www.casanoov.es/ - www.casanoov.fi/ - www.casanoov.ie/ - www.casanoov.it/ - www.casanoov.lu/ - www.casanoov.nl/ - www.casanoov.pl/ - www.casanoov.pt/ - www.casanoov.se/ (hierna de "Site"), biedt HOORTRADE de verkoop op catalogus van consumptiegoederen gewijd aan de binnen- en buiteninstallatie (hierna de "Producten"), aan elke koper, natuurlijk persoon, die handelt voor doeleinden die niet vallen onder zijn beroepsactiviteit en die gedomicilieerd is op het Franse grondgebied of in een lidstaat van de Europese Unie (hierna de "Klant").
Elke Klant erkent kennis te hebben gehad, op een leesbare en begrijpelijke manier, van deze GCS en van alle informatie die nodig is voor de uitvoering van deze GCS, in overeenstemming met de artikelen L.111-1 tot L.111-8 en L.221-5 van het Wetboek van Consumptie, vóór het sluiten van een contract met HOORTRADE.

1.TOEPASSING EN AFDWINGBAARHEID VAN GVC'S

1.1 Deze GCS zijn, zonder beperking of voorbehoud, van toepassing op elke bestelling voor Producten die door de Klant op de Site wordt geplaatst.
1.2 Deze GCS zijn bedoeld om de voorwaarden van de bestelling van Producten op de Site te bepalen, evenals de respectieve rechten en verplichtingen van elk van de partijen in het kader van de levering van Producten.
1.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen door de partijen, hebben deze GCS voorrang op eventuele andersluidende clausules die voortvloeien uit eerder opgestelde en op de Site gepubliceerde algemene voorwaarden. Zij gelden met uitsluiting van elke andere overeenkomst.
1.4 Deze AV worden beschouwd als een integraal en essentieel onderdeel van het contract dat tussen HOORTRADE en elk van haar Klanten wordt gesloten. Zij zijn te allen tijde toegankelijk op de Site.
1.5 Deze AV worden systematisch aan de Klant meegedeeld tijdens de validatie van zijn bestelling, wat de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze AV inhoudt. Deze aanvaarding bestaat uit het aankruisen van het daartoe voorziene vakje. Het aanvinken van dit vakje wordt geacht dezelfde waarde te hebben als een handgeschreven handtekening van de Klant.
1.6 HOORTRADE behoudt zich het recht voor om deze GCS te allen tijde te wijzigen en/of aan te passen. In elk geval zal enkel de versie die van kracht is op de dag van de bestelling op de Website geldig zijn voor de Klant.
1.7 Het feit dat HOORTRADE op een bepaald moment geen gebruik maakt van één van de bepalingen van deze AV, kan niet worden geïnterpreteerd als een verzaking om er later gebruik van te maken.
1.8 HOORTRADE nodigt elke Klant uit om deze GCS zorgvuldig te lezen, af te drukken en/of op te slaan op een duurzame drager, alvorens over te gaan tot een bestelling van Producten op de Site.

2.AANMAKEN / HOUDEN VAN EEN PERSOONLIJKE KLANTENREKENING

2.1 Het aanmaken en/of houden van een persoonlijke klantenrekening is een noodzakelijke en verplichte voorwaarde om een bestelling van Producten op de Site te kunnen valideren.
2.2 De Klant kan zijn persoonlijke account aanmaken:
● vanaf zijn eerste bezoek aan de Site of op elk ander moment tijdens een volgend bezoek aan de Site, vanaf het daartoe voorziene tabblad en toegankelijk op alle pagina's van de Site;
● Bij het plaatsen van zijn bestelling op de Site, na de Producten te hebben gekozen die hij wenst te bestellen en zijn "Basket" te hebben gevalideerd.
2.3 Om zijn persoonlijke account aan te maken, moet de Klant alle vereiste informatie over hem invullen, met dien verstande dat een eventuele onvolledige aanmaak van een account niet kan worden gevalideerd.

3.HET PLAATSEN VAN EEN BESTELLING OP DE SITE

3.1 Alle bestellingen van producten worden noodzakelijkerwijs via de Site geplaatst. HOORTRADE streeft naar een zo getrouw mogelijke weergave en beschrijving van de Producten. Aangezien deze beelden en teksten echter niet contractueel zijn, kan de Klant de verantwoordelijkheid van HOORTRADE in dit opzicht niet op zich nemen.
3.2 HOORTRADE aanvaardt geen enkele bestelling van op maat gemaakte producten die niet op de Site worden gepresenteerd.
3.3 Mits uitdrukkelijk voorgesteld door HOORTRADE op de Website, kan de Klant :
- Een Product reserveren, zonder dat de Klant enige betaling hoeft te doen. Een reserveringsmail wordt naar de Klant gestuurd op het door hem opgegeven adres om de reservering te bevestigen. Wanneer het (de) gereserveerde Product(en) kan (kunnen) worden voorbesteld of besteld, zal HOORTRADE alles in het werk stellen om de Klant te informeren over de mogelijkheid om het (de) betrokken Product(en) voor te bestellen.
- Voorbestelling van een Product dat niet op voorraad is en dat wordt bijgevuld. Afhankelijk van de door de Klant gekozen betalingsmogelijkheid wordt deze door HOORTRADE gedebiteerd bij de voorbestelling, tijdens de expeditie van de producten of bij de ontvangst van het eerste pakket. HOORTRADE zal overgaan tot de uitvoering van de bestelling van de Klant zodra de producten zijn ontvangen.
- Bestel een product dat op voorraad is. Afhankelijk van de door de Klant gekozen betalingswijze wordt de Klant door HOORTRADE gedebiteerd bij de bestelling, tijdens de verzending van de producten of bij de ontvangst van het eerste pakket. HOORTRADE zal overgaan tot de uitvoering van de bestelling van de Klant zodra de Payment Service Provider de solvabiliteit van de Klant bevestigt.
3.4 De Klant kiest rechtstreeks op de Website het (de) Product(en) dat (die) hij wenst te bestellen en kan op elk moment de pagina "Mijn Winkelwagen" raadplegen om de geselecteerde Producten te visualiseren en te valideren om zijn bestelling te plaatsen.
3.5 De Klant moet in elk geval verbinding maken met zijn persoonlijke account, indien hij dit niet vooraf heeft gedaan, of bij gebrek daaraan, een account aanmaken om zijn bestelling op de Site te plaatsen. Om zijn bestelling af te ronden, zal hij bijkomende informatie moeten verstrekken, met name zijn telefoonnummer om het maken van een afspraak voor de levering van zijn Producten te vergemakkelijken, evenals het leverings- en facturatieadres van zijn bestelling. In dit verband kan de Klant geen levering van de bestelde Producten vragen in een andere plaats dan het land waar hij woont. Elke leveringsaanvraag in een stad of gemeente die door HOORTRADE is uitgesloten (zie bijlage 2 van deze GCS) of die moeilijk toegankelijk is, moet aan HOORTRADE worden gericht via het contactformulier dat toegankelijk is op de Site op het volgende URL-adres www.casanoov.fr/contact/ - www.casanoov.at/contact/ - www.casanoov.be/contact/ - www.casanoov.de/contact/ - www.casanoov.dk/contact/ - www.casanoov.es/contact/ - www.casanoov.fi/contact/ - www.casanoov.ie/contact/ - www.casanoov.it/contact/ - www.casanoov.lu/contact/ - www.casanoov.nl/contact/ - www.casanoov.pl/contact/ - www.casanoov.pt/contact/ - www.casanoov.se/contact/ om een prijsopgave voor de levering te bekomen. In elk geval moeten alle bestellingen naar behoren worden ingevuld en deze informatie moet strikt noodzakelijk zijn voor de bestelling. De Klant is verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid, juistheid en relevantie van de verstrekte gegevens.
3.6 De Klant kan zijn bestelling wijzigen, corrigeren, aanvullen of zelfs annuleren totdat deze is gevalideerd op de overzichtspagina van de bestelling, vóór de betaling.
3.7 Alvorens zijn bestelling te valideren, moet de Klant deze AV lezen en volledig en zonder voorbehoud aanvaarden.
3.8 Na validatie van zijn bestelling en de leveringsinformatie, moet de Klant de betalingswijze van zijn bestelling kiezen in de daarvoor gereserveerde ruimte, de eventuele kortingscode toevoegen en vervolgens de betaling valideren.
3.9 In de hypothese dat de Klant door een computer- en/of technische fout één of meerdere Producten zou bestellen die in werkelijkheid niet beschikbaar zouden zijn voor de verkoop, zal HOORTRADE de Klant zo snel mogelijk na de validatie van de bestelling op de hoogte brengen van deze voorraadfout. HOORTRADE zal dan overgaan tot de annulering van de bestelling en tot de terugbetaling van de betrokken Producten.
3.10 HDe overeenkomst tussen HOORTRADE en de Opdrachtgever komt definitief tot stand zodra de Opdrachtgever de orderbevestiging heeft ontvangen. Deze orderbevestiging bevat de huidige AV in PDF-formaat. De definitieve bestelling kan door de Klant niet geheel of gedeeltelijk worden geannuleerd, behalve in geval van uitoefening van het herroepingsrecht voorzien in artikel 6.
3.11 Elke aanvraag met betrekking tot een bestelling moet aan HOORTRADE worden gericht via het daartoe bestemde contactformulier op de Site, dat toegankelijk is via de persoonlijke account van de Klant.

4. PRIJS EN BETALINGSVOORWAARDEN

Prijzen van de producten
4.1 De toegang tot de Site en de presentatie van de Producten is gratis. Enkel de bestelling van één of meerdere Producten is onderworpen aan de betaling door deze laatste.
4.2 De toepasselijke prijzen zijn de prijzen die gelden op de dag van de bestelling op de Site door de Klant. De prijzen van de geleverde Producten kunnen variëren naargelang de plaats van levering, waarbij de prijzen van Producten die bestemd zijn voor een land buiten de Europese Unie niet BTW-plichtig zijn.
4.3 De prijzen van de Producten en de eventuele bijkomende kosten in verband met de bestelling worden op een duidelijke en begrijpelijke manier vermeld op het besteloverzicht. Alvorens de bestelling te plaatsen, dient de Klant dit overzicht te bevestigen.
4.4. Betalingsvoorwaarden
4.4 De prijzen worden gefactureerd op basis van de op het moment van de bestelling geldende tarieven. Een factuur met een overzicht van alle door de Klant bestelde Producten en hun respectievelijke kosten zal systematisch naar de Klant worden gestuurd.
4.5 De Klant zal de prijs van zijn bestelling rechtstreeks op de Site betalen, volgens de bij de bestelling gekozen betalingswijze en -optie, en dit in overeenstemming met het daartoe voorziene proces. Naargelang het land waar hij woont, worden door HOORTRADE verschillende betalingswijzen voorgesteld aan de Klant.
4.6 In geval van betaling van een bestelling met CB/Mastercard/Visa/Paypal voert de Klant zijn bankgegevens in bij het plaatsen van de bestelling, maar de bedragen zullen pas worden afgeschreven op het moment dat de bestelling wordt verzonden.
HOORTRADE bereidt de bestelling voor na ontvangst van de bevestiging van de solvabiliteit van de door Opdrachtgever gekozen betalingswijze.
In geval van betaling van een voorbestelling met CB/Mastercard/Visa/Paypal, wordt de Klant gedebiteerd wanneer de voorbestelling wordt geplaatst.
4.7 In geval van betaling van een bestelling of voorbestelling met SOFORT / GIROPAY / BANCONTACT / IDEAL / PRZELEWY24, wordt de Klant bij het plaatsen van de bestelling of voorbestelling gedebiteerd.
4.8 Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat HOORTRADE voor alle betalingen gebruik maakt van een beveiligd betalingssysteem dat wordt beheerd door de erkende betalingsproviders CHECKOUT en PAYPAL.
4.9 Niet-betaling op de vervaldag leidt automatisch tot opschorting of ongeldigverklaring van de bestelling van de Klant, onverminderd enig ander rechtsmiddel.

5.PRODUCTLEVERING

5.1 De op de Site bestelde Producten worden geleverd met alle bijbehorende gebruikers- en installatiehandleidingen. Deze documenten kunnen ook op verzoek aan de Klant worden toegestuurd. De Klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat in geval van een bestelling van een Product dat in meerdere pakketten wordt geleverd, de overeenkomstige instructies slechts in één van de geleverde pakketten worden ingevoegd.
5.2 De Klant wordt geïnformeerd dat de Producten worden geleverd door een daartoe geautoriseerde vervoerder. De prijs van de levering is inbegrepen in de verkoopprijs van het Product. Indien de levering moet gebeuren op een moeilijk toegankelijke plaats, zal HOORTRADE de Klant een offerte voor deze levering sturen.
5.3 Tenzij anders vermeld op de Site tijdens het bestelproces of in de beschrijving van de bestelde Producten (in het bijzonder in geval van reservering of voorbestelling van een Product), verbindt HOORTRADE zich ertoe de Producten te verzenden binnen 72 werkuren vanaf de bevestiging van de bestelling. De op de Site aangekondigde leveringstermijnen zijn in overeenstemming met de praktijken van onze erkende vervoerders. In ieder geval zullen de bestelde Producten worden geleverd binnen een maximum van dertig (30) dagen na de sluiting van het contract of binnen de met de Klant overeengekomen termijn. Voorbestellingen zorgen ervoor dat de Klant een voorbehoud heeft op de voorraad goederen die in levering zijn.
5.4 In geval van afwezigheid van de Klant tijdens de met de vervoerder overeengekomen leveringsafspraak en/of in geval van een fout in het leveringsadres of het door de Klant opgegeven telefoonnummer of in geval van toegangsmoeilijkheden tot de overeengekomen leveringsplaats, behoudt HOORTRADE zich het recht voor om de Klant alle of een deel van de extra kosten in verband met de noodzaak om tot een nieuwe levering van het (de) Product(en) over te gaan, in rekening te brengen, waarvan de Klant vooraf op de hoogte zal zijn gebracht.
5.5 Indien de Klant het (de) bestelde Product(en) niet zou(den) ontvangen, zonder dat daarvoor enige verantwoording is gegeven aan HOORTRADE, zal de Klant het bedrag van zijn bestelling, verminderd met het bedrag van de retourkosten van zijn bestelling, aan het magazijn van HOORTRADE teruggestort worden (zie schema van retourkosten 6.6).
5.6 De Klant kan een pakket weigeren op het ogenblik van de levering indien hij een onregelmatigheid vaststelt met betrekking tot de levering (schade, ontbrekend product in vergelijking met de leveringsbon, beschadigd pakket, gebroken of beschadigde producten, enz.) Indien het (de) door de Klant bestelde Product(en) tijdens het transport naar de overeengekomen leveringsplaats beschadigd is (zijn), dient de Klant HOORTRADE hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen, zodat hij contact kan opnemen met de betrokken vervoerder. De Klant wordt gevraagd de ondervonden problemen te documenteren (foto, commentaar van BL) om de verwerking van de retourzendingen met de transporteur te vergemakkelijken.
5.7 Indien het pakket van de Klant naar HOORTRADE wordt geretourneerd wegens een anomalie of beschadiging, zal HOORTRADE na ontvangst van het geretourneerde pakket contact opnemen met de Klant om de opvolging van de bestelling te vragen. Indien de Klant ten onrechte het pakket heeft geweigerd, zal hij de terugzending kunnen vragen door vooraf de kosten voor de nieuwe verzending te betalen, die hem zullen worden meegedeeld. Deze kosten zullen ook moeten worden betaald voor bestellingen waarvoor de verzendkosten werden aangeboden op het moment van de bestelling.
5.8 Elke vertraging in de levering ten opzichte van de datum of de vertraging die aan de Klant werd meegedeeld tijdens zijn bestelling of, bij gebrek aan vermelding van datum of vertraging tijdens de bestelling, langer dan dertig (30) dagen na het sluiten van de overeenkomst, kan leiden tot de ontbinding van de verkoop op initiatief van de Klant, op schriftelijk verzoek van deze laatste per aangetekende brief met ontvangstbewijs, indien hij de levering niet heeft uitgevoerd na HOORTRADE te hebben opgedragen. De Klant zal dan het totaal van de betaalde bedragen terugbetaald krijgen, ten laatste binnen veertien (14) dagen na de datum waarop het contract werd opgezegd. Deze clausule is niet van toepassing indien de vertraging in de levering te wijten is aan een geval van overmacht.

6. HERROEPINGSRECHT

6.1 De Klant beschikt over een termijn van veertien (14) duidelijke dagen vanaf de ontvangst van de Producten om zijn herroepingsrecht bij HOORTRADE uit te oefenen, onder de geldende wettelijke voorwaarden zoals beschreven in het Consumentenwetboek, zonder dat hij daarvoor enige reden hoeft aan te voeren of boetes hoeft te betalen.
6.2 Indien hij voornemens is gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, dient de Klant HOORTRADE vóór het verstrijken van de bovengenoemde termijn op de hoogte te stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen die door de verzender is gesloten:
- Met het formulier dat bij deze GCS is gevoegd, in bijlage 1, en dat wordt verzonden per post met ontvangstbevestiging, of via het contactformulier dat beschikbaar is in de klantenzone van de Site.
- Met elke andere expliciete, ondubbelzinnige verklaring waarin hij zich bereid verklaart zich terug te trekken (bijvoorbeeld een per aangetekende brief met ontvangstbevestiging verzonden brief).
6.3 In ieder geval dient de Klant een ondubbelzinnige en ondubbelzinnige wil tot herroeping aan te geven en zijn keuze te maken om de terugzending van de pakketten zelf te beheren of een beroep te doen op de dienst van HOORTRADE.
6.4 Wanneer HOORTRADE het correct ingevulde herroepingsformulier ontvangt, stuurt zij de Klant onverwijld een bevestiging van ontvangst van zijn herroeping op een duurzame drager, naar het e-mailadres dat de Klant tijdens zijn bestelling heeft opgegeven.
6.5 In ieder geval dient de Klant de Producten onverwijld en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de mededeling van zijn herroepingsbeslissing aan HOORTRADE of aan een andere door HOORTRADE aangewezen persoon te retourneren. In ieder geval dient de Klant het (de) betreffende Product(en) aan HOORTRADE te retourneren in de originele verpakking, met inbegrip van de verzonden mededelingen en/of eventuele accessoires.
6.6 HOORTRADE biedt de Klant een retourservice van de Producten aan vanwege het volume en/of het gewicht ervan. De Klant heeft de keuze om het voorstel van HOORTRADE te aanvaarden of de terugzending van de producten toe te vertrouwen aan de vervoerder van zijn keuze. Indien het voorstel van HOORTRADE wordt aanvaard, wordt de Klant geïnformeerd dat hij verantwoordelijk blijft voor de betaling van de retourkosten van de Producten en dat HOORTRADE de overeenkomstige kosten in mindering zal brengen op het totale bedrag dat hem zal worden terugbetaald. De kosten voor het terugsturen van de Producten bestaan uit een vast bedrag van 26,45 euro per pakket + variabele kosten in functie van het gewicht van het pakket (zie onderstaande tabel).

WEIGHT OF PACKAGE UP TO A (in KG) RETOURZENDING PER PAKKET TTC
1 46,85 €
2 47,75 €
3 48,65 €
4 49,56 €
5 50,46 €
6 51,36 €
7 52,26 €
8 53,17 €
9 54,07 €
10 54,97 €
11 55,87 €
12 56,78 €
13 57,68 €
14 58,58 €
15 59,48 €
16 60,39 €
17 61,29 €
18 62,19 €
19 63,09 €
20 64,00 €
21 64,90 €
22 65,80 €
23 66,70 €
24 67,61 €
25 68,51 €
26 69,41 €
27 70,31 €
28 71,21 €
29 72,12 €
30 73,02 €
Ongeacht de keuze van de vervoerder die de klant heeft gemaakt, worden artikelen die onvolledig of beschadigd worden geretourneerd, schade als gevolg van verkeerd gebruik door de Klant wordt niet volledig vergoed. HOORTRADE zal de waarde van de schadeloosstelling die overeenstemt met het nadeel aan de Klant mee te delen geleden.
6.7 In geval van uitoefening van zijn herroepingsrecht door de Klant, zal HOORTRADE het totaal van de door de Klant betaalde bedragen zonder ongerechtvaardigde vertraging aan hem terugbetalen binnen veertien (14) dagen na de datum waarop HOORTRADE op de hoogte is gesteld van het besluit van de Klant tot herroeping. Indien de Klant kiest voor de door HOORTRADE aangeboden retourservice van het Product, zullen de corresponderende retourkosten in mindering worden gebracht op het terug te betalen bedrag. Deze terugbetaling kan worden uitgesteld totdat de Producten worden geretourneerd of totdat de Klant een bewijs heeft geleverd van de verzending van deze Producten, waarbij de gekozen datum de eerste van deze feiten is. De terugbetaling zal gebeuren via hetzelfde betaalmiddel als datgene dat gebruikt werd toen de bestelling werd geplaatst, tenzij de Klant uitdrukkelijk instemt met het gebruik van een ander betaalmiddel en op voorwaarde dat de terugbetaling geen kosten met zich meebrengt voor de Klant.

7.PRODUCTGARANTIE

Wettelijke garanties
Wanneer de consument onder een wettelijke garantie van conformiteit handelt, heeft hij een termijn van twee jaar vanaf de levering van de goederen om te handelen; hij kan kiezen tussen reparatie of vervanging van de goederen, onder de kostenvoorwaarden van artikel L.217-9 van de Franse Consumentenwet; met uitzondering van tweedehands goederen, is hij vrijgesteld van het bewijs van het bestaan van het gebrek aan conformiteit van de goederen gedurende de 24 maanden na levering van de goederen.
De wettelijke conformiteitsgarantie geldt onafhankelijk van de eventuele commerciële garantie.
De consument kan beslissen om de garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte goed in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek toe te passen, tenzij de verkoper heeft bedongen dat hij niet gebonden zal zijn aan enige garantie; in geval van toepassing van deze garantie heeft de koper de keuze tussen annulering van de verkoop of een vermindering van de verkoopprijs in overeenstemming met artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek. Hij beschikt over een termijn van twee jaar vanaf de ontdekking van het gebrek.
Het uitstel, de opschorting of de stuiting van de verjaring kan niet tot gevolg hebben dat de verjaringstermijn langer duurt dan twintig jaar vanaf de dag waarop het recht ontstaat overeenkomstig artikel 2232 van het Burgerlijk Wetboek.
7.1 Alle op de Site aangekochte Producten genieten de volgende wettelijke garanties, voorzien door het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van de Rechten van de Rechten van de Mens:
Wettelijke garantie van conformiteit
7.2 Volgens de artikelen L.217-4 en volgende van het Consumentenwetboek is de verkoper verplicht om goederen te leveren die in overeenstemming zijn met de met de consument gesloten overeenkomst en is hij aansprakelijk voor eventuele gebreken in overeenstemming die tijdens de levering van het Product bestaan. De conformiteitsgarantie kan worden uitgeoefend indien er een gebrek zou bestaan op de dag van de inontvangstneming van het Product.
7.3 Wanneer het gebrek echter binnen 24 maanden na die datum is ontstaan, wordt het geacht aan deze voorwaarde te voldoen. In overeenstemming met artikel L.217-7 van het Franse Wetboek van Consumentenrecht kan de verkoper dit vermoeden echter weerleggen als het niet verenigbaar is met de aard van het [Product] of het aangevoerde gebrek aan overeenstemming. In dit verband kan HOORTRADE het betwiste product analyseren om vast te stellen of het gebrek al dan niet bestaat op de dag van de levering van het product aan de klant. Anderzijds is het na 24 maanden aan de Klant om te bewijzen dat het gebrek bestond op het ogenblik van de inbezitneming van het Product.
7.4 In overeenstemming met artikel L.217-9 van het Franse Wetboek van Consumentenrecht, "kiest de Klant in geval van een gebrek aan overeenstemming tussen reparatie of vervanging van het Product. De verkoper mag echter niet handelen volgens de keuze van de koper als deze keuze kosten met zich meebrengt die duidelijk niet in verhouding staan tot de andere methode, rekening houdend met de waarde van het goed of het belang van het gebrek. In een dergelijk geval is de verkoper verplicht om door te gaan, tenzij het onmogelijk is om dit te doen, volgens de methode die niet door de koper is gekozen.
Wettelijke garantie tegen verborgen gebreken
7.5 Volgens de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek kan de Klant de uitoefening van de garantie voor verborgen gebreken vragen indien de gepresenteerde gebreken niet verschenen zijn op het ogenblik van de aankoop, vóór de aankoop, en voldoende ernstig zijn (het gebrek moet ofwel het Product ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, ofwel dit gebruik zodanig verminderen dat de Klant het Product niet zou hebben gekocht of het niet tegen een dergelijke prijs zou hebben gekocht indien hij van het gebrek op de hoogte zou zijn geweest).
7.6 Claims, verzoeken om terugbetaling voor een niet-conform Product moeten worden ingediend per post of via het daartoe bestemde contactformulier en zijn toegankelijk op de Site vanuit de klantenzone. De Klant zal worden vergoed door middel van een bankoverschrijving van het bedrag van zijn bestelling. De kosten van de terugbetalingsprocedure (in het bijzonder de kosten voor het terugsturen van het betreffende Product) blijven ten laste van HOORTRADE.

8. VERANTWOORDELIJKHEID

8.1 Elke partij is aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit haar fout, vergissing of nalatigheid en die rechtstreekse schade toebrengen aan de andere partij.
Verantwoordelijkheid van de opdrachtgever
8.2 De Klant is als enige verantwoordelijk voor de kwaliteit, de nauwkeurigheid, de relevantie en de juistheid van de informatie die op de Website wordt verstrekt met het oog op het plaatsen en valideren van de bestelling. Elke vergissing van de Klant met betrekking tot de informatie die hij aan HOORTRADE heeft verstrekt bij het plaatsen van de bestelling en die een invloed kan hebben op de levering van de bestelde Producten, kan tot gevolg hebben dat HOORTRADE de kosten factureert die nodig zijn om een nieuwe levering te voorzien. HOORTRADE kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
8.3 Opdrachtgever is als enige verantwoordelijk ten opzichte van HOORTRADE en, in voorkomend geval, ten opzichte van derden voor alle schade van welke aard dan ook veroorzaakt door enige informatie gecommuniceerd, doorgegeven of uitgezonden in verband met het plaatsen van de bestelling en de toepassing van deze AV, alsmede voor iedere inbreuk door Opdrachtgever op deze contractuele bepalingen.
8.4 De Klant is als enige verantwoordelijk voor de keuze van de Producten die hij/zij via de Site bestelt.
8.5 De assemblage en montage van het (de) geleverde Product(en) worden uitgevoerd onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant. Ook het eventueel versnijden van het Product of het wijzigen van een onderdeel waaruit het Product bestaat, geschiedt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant. In geen geval kan HOORTRADE aansprakelijk worden gesteld voor een montage die niet in overeenstemming is met de regels van de kunst of met de montage- en gebruiksvoorschriften.
8.6 Voor een goede afhandeling van de klacht van Opdrachtgever is het aan te bevelen dat Opdrachtgever de staat en inhoud van het pakket op de dag van aflevering onderzoekt, teneinde HOORTRADE onmiddellijk via het contactformulier op de hoogte te stellen van eventueel geconstateerde gebreken. In geval van een gebrek mag Opdrachtgever niet overgaan tot montage van het product alvorens zijn klacht door HOORTRADE in behandeling is genomen (zie de verwerkingstermijnen in artikel 8.9 van deze AV). In geval van montage van het product kan HOORTRADE niet aansprakelijk worden gesteld voor enig nieuw zichtbaar gebrek dat door de klant na deze montage wordt vastgesteld.
Verantwoordelijkheid van HOORTRADE
8.7 HOORTRADE zal alle noodzakelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat aan Opdrachtgever Producten worden geleverd van de hoogste kwaliteit en in de best mogelijke staat. HOORTRADE neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor de Producten die aan Klanten op de Site worden aangeboden en zal als enige alle mogelijke claims met betrekking tot deze Producten behandelen.
8.8 HOORTRADE is niet aansprakelijk voor enige schade, die hetzij aan de Opdrachtgever zelf te wijten zou zijn, hetzij aan de onvoorzienbare en onoverkomelijke handeling van een derde buiten de overeenkomst, hetzij aan een geval van overmacht. HOORTRADE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade geleden door de Klant als gevolg van verkeerd gebruik of montage van de Producten niet in overeenstemming met de instructies.
8.9 In geval van een klacht van de Klant met betrekking tot een defect vastgesteld aan een Product, verbindt HOORTRADE zich ertoe de aanvraag van de Klant te behandelen binnen achtenveertig (48) werkuren vanaf de ontvangst van het volledige dossier van de Klant (referentie, hoeveelheid, foto's, alle door HOORTRADE gevraagde informatie). In geval van een door HOORTRADE bevestigd ernstig gebrek aan een Product, verbindt HOORTRADE zich ertoe Opdrachtgever binnen tweeënzeventig (72) werkuren na de bevestiging van de klacht een aan zijn verzoek aangepaste oplossing aan te bieden.

9.GROTE KRACHT

9.1 Onder "overmacht" wordt verstaan elke gebeurtenis die buiten de macht van één van de partijen valt en die bij het sluiten van de overeenkomst tussen HOORTRADE en de Klant redelijkerwijs niet te voorzien is. Een dergelijke gebeurtenis zal worden gekenmerkt zodra de partij, die het slachtoffer is van een dergelijke gebeurtenis, verhinderd zou zijn haar contractuele verplichtingen naar behoren uit te voeren, en dit ondanks de uitvoering van adequate en passende maatregelen die bedoeld zijn om de gevolgen ervan te beperken.
9.2 Geen van beide partijen zal aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van een verplichting die voortvloeit uit deze GCS en die te wijten zou zijn aan de andere partij na het optreden van een geval van overmacht, zoals erkend en gedefinieerd door de Franse jurisprudentie.
9.3 Het geval van overmacht schort de verplichtingen die voortvloeien uit deze GCS op voor de duur van het bestaan ervan en geen van beide partijen kan gedurende deze periode het bestaan van een dergelijk geval van overmacht in de zin van artikel 1218 van het Burgerlijk Wetboek geldig claimen om de beëindiging van de contractuele relatie met de andere partij te rechtvaardigen. Indien het geval van overmacht echter langer dan dertig (30) opeenvolgende dagen duurt, geeft het aanleiding tot de automatische beëindiging van deze AV door een van de partijen, acht (8) dagen na verzending van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging waarin deze beslissing wordt meegedeeld.

10. INTELLECTUEEL EIGENDOM

10.1 De Site, evenals de databanken, teksten, documenten, informatie, afbeeldingen, foto's, grafieken, logo's of andere gegevens zijn beschermd door de artikelen L.111-1 en volgende van het Wetboek van intellectuele eigendom en blijven de exclusieve eigendom van HOORTRADE of, indien nodig, van hun respectieve houders van wie HOORTRADE de nodige exploitatierechten heeft verkregen.
10.2 HOORTRADE blijft houder van alle intellectuele eigendomsrechten die gedeponeerd en geregistreerd zijn bij het Nationaal Instituut voor de Intellectuele Eigendom (INPI) en die betrekking hebben op de Site, evenals alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten met betrekking tot elk ander onderscheidend teken dat haar toebehoort.
10.3 Elke reproductie en/of representatie, download, vertaling, aanpassing, exploitatie, verspreiding, uitzending en/of communicatie, onder welke vorm dan ook, al dan niet op commerciële basis, van het geheel of een deel van de Site of van een van de intellectuele eigendomsrechten van HOORTRADE is ten strengste verboden. Het is de Klant tevens verboden enige handeling of handeling te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks inbreuk kan maken op de intellectuele eigendomsrechten van HOORTRADE.
10.4 In geval van een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Site of op de rechten van HOORTRADE, wordt de Klant uitgenodigd om dit aan HOORTRADE te melden via het contactformulier van de klantenzone van de Site.

11. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

11.1 De Klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat het aanmaken van zijn persoonlijke account en het plaatsen en valideren van zijn bestelling op de Site plaats maken voor het verzamelen en verwerken van de hem betreffende persoonsgegevens door HOORTRADE, waarvan het gebruik onderworpen is aan de bepalingen van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de verwerking van gegevens, bestanden en vrijheden en van de Europese verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens (hierna de "RGPD" genoemd).
11.2 HOORTRADE stelt de Klant op haar Site een vertrouwelijkheidsbeleid ter beschikking dat toegankelijk is op het volgende URL-adres www.casanoov.fr/privacy/ - www.casanoov.at/privacy/ - www.casanoov.be/privacy/ - www.casanoov.de/privacy/ - www.casanoov.dk/privacy/ - www.casanoov.es/privacy/ - www.casanoov.fi/privacy/ - www.casanoov.ie/privacy/ - www.casanoov.it/privacy/ - www.casanoov.lu/privacy/ - www.casanoov.nl/privacy/ - www.casanoov.pl/privacy/ - www.casanoov.pt/privacy/ - www.casanoov.se/privacy/ en beschrijft de principes van de verzameling en de verwerking van persoonsgegevens die door HOORTRADE worden toegepast, alsook de rechten die de Klant heeft met betrekking tot zijn gegevens.

12.TAAL VAN GTC'S

12.1 Deze AV zijn in het Frans geschreven.
12.2 Indien zij in een of meer talen moeten worden vertaald, wordt in geval van een geschil alleen de Franse versie van de tekst als authentiek beschouwd.

13. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE*

13.1 Deze AV zijn onderworpen aan het Franse recht.
13.2 In geval van een geschil waartoe deze AV (of één van hun clausules) en/of de relaties tussen de partijen aanleiding kunnen geven, kan de Klant, naar eigen keuze, naast één van de volgens het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering territoriaal bevoegde rechtbanken, de zaak aanhangig maken bij de rechtbank van de plaats waar hij zich ten tijde van het sluiten van de overeenkomst of het plaatsvinden van het schadeveroorzakende feit bevond.
13.3 Volgens artikel L.612-1 van het Consumentenwetboek heeft "elke consument het recht om zich kosteloos te wenden tot een consumentenbemiddelaar voor de minnelijke schikking van een geschil tussen hem en een beroepsbeoefenaar". Daartoe garandeert de beroepsbeoefenaar de consument een doeltreffend beroep op een systeem van consumentenbemiddeling".
13.4. Overeenkomstig Ordonnantie nr. 2015-1033 van 20 augustus 2015 en het uitvoeringsbesluit nr. 2015-1382 van 30 oktober 2015 kan elk geschil of zogenaamd consumentengeschil, onder voorbehoud van artikel L.612-2 van het Franse Consumentenwetboek, het voorwerp uitmaken van een minnelijke schikking via bemiddeling bij het Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris (Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris).
13.5 Om zijn geschil aan de bemiddelaar voor te leggen, kan de Klant :
(i) het formulier op de website van het CMAP invullen: www.mediateur-conso.cmap.fr; of,
(ii) uw aanvraag per gewone of aangetekende brief te sturen naar CMAP Médiation Consommation, 39 avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 PARIS; of,
(iii) stuur een e-mail naar consommation@cmap.fr.
13.6 Er wordt aan herinnerd dat bemiddeling niet verplicht is, tenzij de wet anders bepaalt, en wordt aangeboden om geschillen op te lossen door een beroep op de rechter te vermijden.

Bijlage 1 - Model van het intrekkingsformulier

(Gelieve dit formulier alleen in te vullen en te retourneren als u zich uit het contract wilt terugtrekken)

Ter attentie van HOORTRADE, 4 bis, Jean-François Racletlaan - 69007 LYON - Frankrijk

Ik meld u hierbij dat ik de overeenkomst herroep met betrekking tot het ordernummer :

_____________________________________________________

En met betrekking tot het (de) onderstaande product(en):

_____________________________________________________

Ontvangen op : _________________________________

Mijn naam en adres:

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Retourmogelijkheid (verwijderen indien van toepassing) :

Ik zorg zelf voor de terugzending van de producten.

Ik wil graag profiteren van de HOORTRADE retourservice (paragraaf 6.6 van de AV)

Handtekening (alleen als dit formulier op papier wordt aangemeld) :

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Bijlage 2 - Lijst van postcodes die niet door HOORTRADE worden geleverd

De prijzen die op de Site worden weergegeven zijn exclusief de leveringskosten voor de vermelde bestemmingen. Hieronder. Om een leveringsofferte voor deze postcodes te verkrijgen, moet de Klant zijn verzoek aan HOORTRADE via het contactformulier dat toegankelijk is via de klantenzone van de Site
Land Stad Postcode
Frankrijk
LOIX 17111
ILE D'AIX 17123
ST GEORGES D'OLERON 17190
ST PIERRE D'OLERON 17310
ST TROJAN LES BAINS 17370
ST MARTIN EN RE 17410
CHATEAU D'OLERON 17480
DOLUS D'OLERON 17550
LE BOIS PLACE EN RE 17580
ARS EN RE 17590
LA FLOTTE 17630
ST DENIS D'OLERON 17650
LA COUARDE SUR MER 17670
ST MARIE EN RE 17740
LA BREE LES BAINS 17840
LES PORTES EN RE 17880
RIVEDOUX PLAGE 17940
CORSE 20000 ➜ 20999
ILE DE BREHAT 22870
ILE D'OUESSANT 29242
ILE DE BATZ 29253
ILE DE MOLENE 29259
ILE TUDY 29980
ILE DE SEIN 29990
BELLE ILLE (LE PALAIS) 56360
GROIX 56590
ILES AUX MOINES 56780
ILE D'ARZ 56840
ILE D'YEU 85350
Duitsland
Hiddensee 18565
Pellworm 25846 - 25847 - 25849
Hallig Hooge 25859
Langeneß 25863
Hallig Oland / Hallig Gröde / Habel 25869
Föhr (Wyk) 25929 ➜ 25933
Föhr 25938
Föhr (Nieblum) 25939
Amrum (Wittdün) 25940 ➜ 25942
25946
Amrum (Nebel) 25947 ➜ 25949
Amrum (Norddorf) 25952 ➜ 25955
Sylt (Westerland) 25961 ➜ 25970
Sylt (Sylt-Ost) 25980 - 25985 - 25986
Sylt (Rantum) 25988
Sylt (List) 25989 - 25990
Sylt (Wenningstedt) 25992 ➜ 25994
25996 ➜ 25999
Langeoog 26465
Spiekeroog 26474
Wangerooge 26486
Norderney 26548
Juist 26571
Baltrum 26579
Borkum 26757
Helgoland 27498
Neuwerk 27499
Frauenchiemsee 83256
Kroatië
Rab 51280 - 51281
Krk 51500
51511 ➜ 51517
51521 ➜ 51523
Cres 51555 ➜ 51557
51559
Losinj 51550 - 51551 - 51554 - 51564
Ilovik 51552
Susak 51561
Unije 51562
Ciovo 21220 - 21223 - 21224
Drvenik 21225
Solta 21430 - 21432
Brac 21400
21403 ➜ 21405
21410 - 21412 - 21413 - 21420
21423 ➜ 21426
Hvar 21450 - 21454 - 21460 - 21462 - 21463
21465 ➜ 21467
21469
Vis 21480 - 21483 - 21485
Kolocep 20221
Lopud 20222
Sipan 20223
Mljet 20224 ➜ 20226
Lastovo 20290
Korcula 20260 - 20263 - 20264 - 20270
20271 ➜ 20275
Krapanj 22231
Zlarin 22232
Prvic Luka 22233
Prvic Sepurine 22234
Kaprije 22235
Zirje 22236
Murter 22240
22242 ➜ 22244
Pag 23249 ➜ 23251
53291 -53294 - 53296
Vir 23234
Olib 23296
Silba 23295
Premuda 23294
Molat 23292
Ist 23293
Sestrunj 23291
Ugljan 23271 ➜ 23275
Pasman 23212
23262 ➜ 23264
Dugi Otok 23281 - 23282
23285 ➜ 23287
Rava 23283
Veli Iz 23284
Denemarken
Rønne 3700
Aakirkeby 3720
Nexø 3730
Svaneke 3740
Østermarie 3751
Gudhjem 3760
Allinge 3770
Klemensker 3782
Hasle 3790
Sejerø 4592
Aero 5960
Ærøskøbing 5970
Søby Ærø 5985
Fanø 6720
Fur 7884
Samsø 8305
Anholt 8592
Læsø 9940 - 9950 - 9960
Spanje
Îles Baléares 07xxx
Badajoz 06000 ➜ 06019
06010 ➜ 06012
06070 - 06071 - 06080
La Pilara 06009
Base Aerea Talavera Real 06050
Olivenza 06100
Cheles 06105
San Benito De La Contienda 06106
Villarreal 06107
Santo Domingo - San Jorge De Alor 06108
San Rafael De Olivenza - San Francisco De Olivenza 06109
Villanueva Del Fresno 06110
Oliva De La Frontera 06120
Zahinos 06129
Valverde De Leganes 06130
Alconchel 06131
Higuera De Vargas 06132
Taliga 06133
Valencia Del Mombuey 06134
Talavera La Real 06140
Santa Marta 06150
Barcarrota 06160
Alvarado - La Albuera 06170
Almendral 06171
Torre De Miguel Sesmero 06172
Nogales 06173
Salvaleon 06174
Salvatierra De Los Barros 06175
La Morera - La Parra 06176
Valle De Matamoros 06177
Valle De Santa Ana 06178
Gevora Del Caudillo 06180
Sagrajas 06181
Alcazaba 06182
Novelda Del Guadiana 06183
Pueblonuevo Del Guadiana 06184
Valdelacalzada 06185
Guadiana Del Caudillo 06186
Guadajira 06187
La Roca De La Sierra 06190
Puebla De Obando 06191
Villar Del Rey 06192
Botoa - Puente De Zapaton 06193
Valdebotoa 06194
Balboa - Villafranco Del Guadiana 06195
Aldea Del Cura - Aldea De Retamal - Cortegana - Corte De Peleas 06196
Entrin Alto - Entrin Bajo 06197
Almendralejo 06200
Aceuchal 06207
Villalba De Los Barros 06208
Solana De Los Barros 06209
Torremegia 06210
Villafranca De Los Barros 06220
Ribera Del Fresno 06225
Hinojosa Del Valle 06226
Llera 06227
Hornachos 06228
Puebla Del Prior 06229
Los Santos De Maimona 06230
Fuente De Cantos 06240
Calzadilla De Los Barros 06249
Bienvenida 06250
Monesterio 06260
Segura De Leon 06270
Fuentes De Leon 06280
Usagre 06290
Montemolin 06291
Calera De Leon 06292
Cabeza La Vaca 06293
Zafra 06300
Puebla De Sancho Perez 06310
Medina De Las Torres 06320
Atalaya 06329
Valencia Del Ventoso 06330
Fregenal De La Sierra 06340
Higuera La Real 06350
Fuente Del Maestre 06360
Burguillos Del Cerro 06370
Valverde De Burguillos 06378
Jerez De Los Caballeros 06380
Valuengo 06389
Brovales - La Bazana 06389
Feria 06390
La Lapa 06391
El Raposo 06392
Alconera 06393
Bodonal De La Sierra 06394
Don Benito 06400
Conquista - Torrefresneda - Santa Amalia - Valdehornillos 06410
Medellin 06411
Hernan Cortes - Ruecas - Vivares 06412
Mengabril 06413
Yelbes 06415
Castuera 06420
Monterrubio De La Serena 06427
Puerto Hurraco 06428
Benquerencia De La Serena - Puerto Mejorada 06429
Zalamea De La Serena 06430
Esparragosa De La Serena 06439
Malpartida De La Serena 06440
Higuera De La Serena 06441
Retamal De Llerena 06442
Campillo De Llerena 06443
Valencia De Las Torres 06444
Higuera De Llerena 06445
San Cristobal De Zalamea 06446
Quintana De La Serena 06450
Valle De La Serena 06458
La Guarda 06459
Campanario 06460
Magacela 06468
La Coronada 06469
Guareña 06470
Villagonzalo 06473
Valdetorres 06474
Oliva De Merida 06475
Palomas 06476
Puebla De La Reina 06477
Manchita 06478
Cristina 06479
Montijo 06480
La Nava De Santiago 06486
Cordobilla De Lacara 06487
Carmonita 06488
Lacara, De (Poblado) 06489
Puebla De La Calzada 06490
Lobon 06498
Barbaño 06499
San Vicente De Alcantara 06500
Alburquerque 06510
La Codosera 06518
Bacoco - Benavente - El Marco - La Rocita De Mayorga 06519
Cabeza Del Buey 06600
Peñalsordo 06610
Zarza Capilla 06611
Capilla 06612
Helechal 06613
Almorchon 06614
Nava, La (De Almorchon) 06615
Esparragosa De Lares 06620
Puebla De Alcocer 06630
Talarrubias 06640
Siruela 06650
Sancti-Spiritus 06655
Garlitos 06656
Risco 06657
Tamurejo 06658
Baterno 06659
Fuenlabrada De Los Montes 06660
Herrera Del Duque 06670
Villarta De Los Montes 06678
Peloche 06679
Castilblanco 06680
Valdecaballeros 06689
Garbayuela 06690
Pantano De Cijara 06691
Helechosa De Los Montes 06692
Villanueva De La Serena 06700
Entrerrios 06710
Gargaligas 06711
Zurbaran 06712
Los Guadalperales 06713
La Haba 06714
Rena 06715
Villar De Rena 06716
Palazuelo 06717
Puebla De Alcollarin 06717
Castillo De La Encomienda 06718
El Torviscal 06719
Valdivia 06720
Acedera - Obando 06730
Vegas Altas 06731
Orellana La Vieja 06740
Orellana De La Sierra 06750
Navalvillar De Pela 06760
Casas De Don Pedro 06770
Merida 06800
Calamonte 06810
Don Alvaro 06820
La Zarza 06830
Alange 06840
Arroyo De San Servan 06850
Esparragalejo 06860
La Garrovilla 06870
Torremayor 06880
Valverde De Merida 06890
Mirandilla 06891
Trujillanos 06892
San Pedro De Merida 06893
Aljucen 06894
El Carrascalejo 06894
Llerena 06900
Puebla Del Maestre 06906
Pallares 06907
Santa Maria La Nava 06908
Trasierra 06909
Granja De Torrehermosa 06910
Peraleda Del Zaucejo 06919
Azuaga 06920
Valverde De Llerena 06927
Malcocinado 06928
La Cardenchosa 06929
Berlanga 06930
Maguilla 06939
Ahillones 06940
Villagarcia De La Torre 06950
Casas De Reina 06960
Reina 06970
Fuente Del Arco 06980
Bohonal 13110
Estland
Kihnu 88001 ➜ 88005
Osmussaare 91217
Vormsi 91301 ➜ 91320
Hiiuma 92001 ➜ 92420
Saaremaa 93001 ➜ 94799
96027 - 96098
Piirissaare 62601
Finland
Helsinki 00190
Tirmo 07360
Pellinki 07370
Suurpellinki 07390
Barösund 10270
Tammisaari 10600
Velkua 21195
Lillandet 21650
Nauvo 21660
Pärnäinen 21670
Nötö 21680
Korppoo 21710
Korpoström 21720
Utö 21740
Norrskata 21750
Houtskari 21760
Mossala 21770
Emkarby 22220
Eckerö 22270
Storby 22271
Pålsböle 22310
Tjudö 22330
Geta 22340
Kastelholm 22520
Sund 22530
Vårdö 22550
Lemland 22610
Lumparland 22630
Föglö 22710
Sottunga 22720
Mariehamn 22100 - 22101 - 22120 - 22140 - 22160
Gottby 22130
Jomala 22150
Emkarby 22220
Hammarland 22240
Eckerö 22270 - 22271
Pälsböle 22310
Ödkarby 22320
Tjudö 22330
Geta 22340
Godby 22410 - 22411
Saltvik 22430
Kastelholm 22520
Sund 22530
Lemland 22610
Lumparland 22630
Föglö 22710
Sottunga 22720
Kökar 22730
Seglinge 22810
Kumlinge 22820
Enklinge 22830
Lappoby-Åland 22840
Torsholma 22910
Brändö - Åland 22920
Fiskö 22930
Åva 22940
Jurmo - Åland 22950
Värdö 22550
Åva 22940
Iniö 23390
Angelniemi 25230
Hiittinen 25940
Rosala 25950
Högsåra 25960
Kesälahti 59800
Suurikylä 59810
Purujärvi 59820
Isokyrö 61500
Lehmäjoki 61520
Orismala 61550
Orisberg 61560
Norinkylä 61840
Kristiinankaupunki 64100
Tiukka 64140
Närpes 64200
Kalax 64210
Yttermark 64220
Närpes St 64230
Böle 64240
Pjelax 64250
Kaskinen 64260
Lapväärtti 64300
Dagsmark 64320
Karijoki 64350
Myrkky 64370
Metsälä 64440
Kallträsk 64450
Härkmeri 64460
Skaftung 64480
Siipyy 64490
Nämpnäs 64510
Norrnäs 64530
Rangsby 64550
Övermark 64610
Teuva 64700
Perälä 64720
Horo 64740
Peltola 64760
Äystö 64770
Vanhakylä 64810
Kärjenkoski 64820
Villamo 64830
Heikkilänjoki 64840
Möykky 64850
Isojoki 64900
Kodesjärvi 64930
Vaasa 65100 - 65130 - 65170 - 65200 - 65230 - 65280 - 65300 - 65320 - 65350 - 65370 - 65380
Sundom 65410
Sulva 65450
Tölby 65460
Rimal 65470
Vikby 65480
Helsingby 65520
Mustasaari 65610
Karperö 65630
Koskö 65650
Singsby 65710
Jungsund 65730
Iskmo 65760
Raippaluoto 65800
Björköby 65870
Norra Vallgrund 65920
Södra Vallgrund 65930
Söderudden 65970
Maalahti 66100
Övermalax 66140
Långåminne 66160
Korsnäs 66200
Molpe 66210
Bergö 66220
Korsbäck 66230
Petolahti 66240
Svarvar 66260
Pörtom 66270
Taklax 66280
Harrström 66290
Töjby 66295
Jurva 66300
Niemenkylä 66320
Hakko 66330
Sarvijoki 66340
Tainus 66350
Kesti 66360
Närvijoki 66370
Laihia 66400
Ruto 66420
Vedenoja 66430
Tervajoki 66440
Jakkula 66450
Haapala 66460
Jukaja 66470
Vähäkyrö 66500
Merikaarto 66510
Veikkaala 66520
Koivulahti 66530
Petsmo 66540
Västerhankmo 66550
Österhankmo 66560
Kuni 66580
Vassor 66590
Vöyri 66600
Maksamaa 66640
Bertby 66660
Kaurajärvi 66680
Kaitsor 66710
Oxkangar 66730
Nurmes 75500
Nurmes 75530
Savikylä 75650
Ylä-Luosta 75680
Valtimo 75700
Karhunpää 75710
Pajukoski 75740
Puukari 75770
Mujejärvi 75790
Ylä-Valtimo 75840
Saramo 75890
Petäiskylä 75930
Mujejärvi 75940
Kohtavaara 75970
Höljäkkä 75990
Joensuu 80100 - 80110 - 80130 - 80140 - 80160 - 80170 - 80200 - 80210 - 80220 - 80230 - 80260
Reijola 80330
Ylämylly 80400
Onttola 80510
Lehmo 80710
Kontiolahti 80770
Kontioniemi 80780
Kontioranta 80790
Paihola 80850
Kulho 80910
Kontiolahti 81100
Katajaranta 81120
Romppala 81160
Eno 81200
Louhioja 81210
Jakokoski 81220
Mönni 81230
Lehtoi 81235
Ahveninen 81260
Paukkaja 81270
Uimaharju 81280
Ukkola 81290
Haapalahti 81295
Kuismavaara 81320
Luhtapohja 81330
Tokrajärvi 81350
Sarvinki 81360
Revonkylä 81390
Tyrjänsaari 81420
Kivilahti 81430
Huhus 81450
Käenkoski 81460
Naarva 81470
Vuonisjärvi 81560
Kelvä 81570
Vuonislahti 81590
Hattuvaara 81650
Lehmikylä 81660
Lieksa 81700
Lieksa 81720
Pankakoski 81750
Jamali 81810
Kylänlahti 81820
Mätäsvaara 81850
Viekijärvi 81860
Pankajärvi 81950
Jongunjoki 81970
Heinävaara 82110
Keskijärvi 82120
Kiihtelysvaara 82140
Oskola 82160
Uskali 82170
Huhtilampi 82180
Hammaslahti 82200
Suhmura 82210
Niittylahti 82220
Nieminen 82290
Rääkkylä 82300
Oravisalo 82310
Rasivaara 82335
Tikkala 82350
Onkamo 82360
Tolosenmäki 82380
Haarajärvi 82395
Puhos 82430
Hummovaara 82460
Heinoniemi 82490
Kitee 82500
Kiteenlahti 82510
Juurikka 82580
Närsäkkälä 82590
Tohmajärvi 82600
Värtsiläv 82655
Uusi-Värtsilä 82660
Kaurila 82670
Niirala 82675
Littilä 82685
Kovero 82710
Tuupovaara 82730
Öllölä 82750
Hoilola 82760
Kaustajärvi 82770
Marjovaara 82815
Maukkula 82820
Haukivaara 82830
Pirttiaho 82840
Kinnasniemi 82850
Kokinvaara 82865
Luutalahti 82870
Mannervaara 82880
Ilomantsi 82900
Sonkaja 82915
Lehtovaara 82960
Hattu 82967
Möhkö 82980
Liperi 83100
Salokylä 83130
Puromäki 83140
Roukalahti 83150
Tutjunniemi 83160
Risti 83320
Kaatamo 83330
Kaarnalampi 83340
Viinijärvi 83400
Käsämä 83430
Vaivio 83450
Harinjärvi 83460
Ahonkylä 83480
Outokumpu 83500
Kokonvaara 83550
Kuusjärvi 83630
Varislahti 83660
Polvijärvi 83700
Kuorevaara 83720
Sotkuma 83750
Sola 83760
Horsmanaho 83780
Kinahmo 83825
Hukkala 83830
Ruvaslahti 83835
Saarivaara 83840
Martonvaara 83855
Polvela 83870
Kajoo 83880
Juuka 83900
Paalasmaa 83910
Vihtasuo 83915
Nunnanlahti 83940
Ahmovaara 83950
Koli 83960
Tuopanjoki 83985
Hailuoto 90480
Italië
Behalve Sicilië en Sardinië
Ventotene 04020
Ponza 04027
Sardaigne 07000 ➜ 09999
La Maddalena 07024
Asinara Cala d´Oliva 07046
Carloforte 09014
Campione* 22060
Livigno* 23030
Monte Isola 25050
Pellestrina 30010
San Pietro in Volta 30010
Burano 30012
Venezia 30100 - 30121
Sant´Elena 30122
Venezia 30122 ➜ 30126
30131 ➜ 30133
30135
Venezia 30141
Alberoni 30126
Lido di Venezia 30126
Malamocco 30126
Giudecca 30133
Sacca Fisola 30133
Murano 30141
Cavo 57038
Cavoli 57034
Gorgona Isola 57030
La Pila 57034
Marciana 57030
Poggio 57030
Pomonte 57030
Procchio 57030
San Piero in Campo 57034
Sant´Ilario 57034
Seccheto 57034
Capoliveri 57031
Capraia Isola 57032
Marciana Marina 57033
Campo nell´ Elba 57034
Marina di Campo 57034
Pianosa Isola 57034
Porto Azzurro 57036
Carpani 57037
Magazzini 57037
Portoferraio 57037
San Giovanni 57037
Rio Marina 57038
Rio Nell´Elba 57039
Campese - Giglio Isola - Giglio Porto 58012
Île d'Elbe & Thyrréniennes 58013 - 58018
Giannutri 58019
Isole tremiti 71040
San Domino 71040
San Nicola 71040
Tremiti Isole 71040
Barano d´Ischia 80070
Buonopane 80070
Fontana 80070
Marina Grande di Capri 80073
Panza 80075
Piedimonte d´Ischia 80077
Sant´Angelo 80070
Serrara 80070
Succhivo 80070
Testaccio d´Ischia 80070
Anacapri 80071
Capri 80073
Casamicciola Terme 80074
Forio 80075
Monterone 80075
Lacco Ameno 80076
Ischia 80077
Ischia Ponte 80077
Ischia Porto 80077
Ischia San Michele 80077
Sant´Antuono D´Ischia 80077
Procida 80079
Ustica 90010
Pantelleria 91017
Favignana 91023
Lampedusa 92010
Linosa 92010
Alicudi 98050
Filicudi 98050
Panarea 98050
Stromboli 98050
Vulcano 98050
Canneto Lipari 98052
Lipari 98055
Noorwegen
Longyearbyen 9170
Svalbard 9171
Isfjord pä Svalbard 9172
Ny-Alesund 9173
Hopen 9174
Sveagruva 9175
Bjornoya 9176
Hornsund 9177
Barentsburg 9178
Pyramiden 9179
Nederland
Vlieland 8899
AA-ZZ
Terschelling 8881 ➜ 8884
8891 ➜ 8897
AA-ZZ
Ameland 9161 ➜ 9164
AA-ZZ
Schiermonnikoog 9166
AA-ZZ
Texel 1791 ➜ 1797
AA-ZZ
Marken 1156AA - 1156ZZ
Portugal
Madère 9000 ➜ 9390
9400
Açores 9500 ➜ 9690
9700 ➜ 9950
9960 ➜ 9989
Zweden
Stockholm Segeltorp 10005 - 13025 - 13033 - 13034 - 13036 - 13038 - 13039 - 13042 - 13043 - 13055 - 13056
Drottningskär 37022
Gothenburg archipelago 43080 ➜ 43089
43095 ➜ 43097
Nordkoster 45204
Sydkoster 45205
Åstol 47112 - 47113
Dyrön 47114 - 47115
Västra Götaland 47500 ➜ 47599
Gotland 62000 ➜ 62999
Holmön 91803
Blidö 76017
Yxlan 76018
Stockholm Tomteboda 76019

Beeld nieuwsbrief
Welkom in Casanoov!
Volg ons nieuws!

Schrijf je in op de nieuwsbrief om tips en trucs te krijgen!

Levering
3/6 dagen

Beveiligde
betalingen

Gratis
verzendkosten

Veilige levering
(Covid-19)

Beveiligde betaling

Visa
Mastercard
Paypal
Bancontact
Sofort

Welkom bij Casanoov!
Gespecialiseerd in de online verkoop van apparatuur voor de thuisomgeving, maakt Casanoov er een erezaak van om u een compleet aanbod te bieden om uw exterieur af te bakenen volgens de laatste markttendensen tegen betaalbare prijzen. prijzen.
Kwaliteit voor de juiste prijs! Dit is het motto van Casanoov.
Ontdek ons ​​ruime assortiment aluminium draaipoorten, schuifpoorten, poorten en hekwerken, de nieuwste trend qua materiaal.
Al onze producten zijn doordacht en als bouwpakket ontworpen.
Eenvoudig en snel te installeren, het zelf monteren van uw Casanoov poorten en hekken wordt kinderspel.
Al onze modellen zijn ontworpen om veiligheid en esthetiek te combineren.
Casanoov biedt u de keuze om te voldoen aan al uw wensen en eisen: klassieke modellen met volledige vulling, semi-geperforeerd, geperforeerd of ultra geperforeerd (geband) of moderner met onze design modellen. Bij Casanoov wordt er alles aan gedaan om u tevreden te stellen!
Onze designmodellen zijn geïnspireerd en ontworpen in Frankrijk, ze zijn verkrijgbaar in 6 variaties en elk heeft unieke decoratieve platen, door ons ontworpen voor u.
Kies het assortiment die het beste bij u past voor een moderne buitenkant die bij u past.
En voor een nog modernere buitenkant, denk erover na om uw ingang te automatiseren en blader door onze motoriseringscategorie die u automatiseringen voor draai- en schuifpoorten biedt die zijn aangepast aan uw behoeften.< br />Ontdek ook al onze accessoires voor een harmonieus exterieur, zoals onze aluminium palen in kleuren die passen bij onze poorten, poorten en tuinhekken.
Om uw keuze gemakkelijker te maken, beschikt u over alle technische informatie en live visuals op al onze productfiches.
Betalingen zijn veilig en levering is gratis. Veel plezier en winkelplezier!

Toestemming voor het gebruik van cookies

Door uw navigatie voort te zetten, accepteert u het gebruik van cookies voor het personaliseren van content/reclame en het analyseren van het verkeer. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen door de instellingen van uw browser te wijzigen. Zie onze privacybeleid.